Харчування

НАССР

КЗСОР «Глинська спеціальна школа»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРУПУ HACCP

Зміст

І. Загальні положення

1.1. Це положення регулює діяльність групи HACCP (далі Група HACCP) в Комунальному закладі Сумської обласної ради «Глинській спеціальній школі»

1.2. Група HACCP створюється з метою здійснення координації діяльності закладу дошкільної освіти в області забезпечення функціонування та підтримки в робочому стані системи HACCP, що відповідає вимогам Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України №590 “Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) ” від 01 жовтня 2012 року, та Закону України № 771 “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” від 23 грудня 1997 року.

1.3. Група HACCP створюється, реорганізується і ліквідується розпорядженням директора (згідно «Наказу про створення робочої групи HACCP»).

1.4. Члени групи HACCP в сукупності повинні грунтовно розуміти та знати:

 • технологію та обладнання, що використовуються на технологічних процесах;
 • практичні аспекти операцій, пов’язаних із виробництвом харчових продуктів;
 • послідовність виконання та технологію процесу;
 • застосовані принципи та методи харчової мікробіології;
 • принципи та методики НАССР;
 • нормативну та технічну документацію на продукцію;
 • заходи по запобіганню появи небезпечних чинників;
 • вимоги по дотриманню санітарно-гігєнічних правил.

1.5. Група HACCP є постійно діючим органом, призначеним для вирішення питань, пов’язаних з:

 • розробкою системи HACCP на основі вимог Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України №590 “Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) “;
 • впровадженням і підтримкою системи HACCP в робочому стані;
 • формуванням концепції побудови і поліпшення якості продукції, що виготовляється в харчоблоці, та системи HACCP.

1.6. У своїй діяльності Група HACCP керується внутрішніми і зовнішніми нормативними документами, розпорядженнями керівництва КЗСОР «Глинська спеціальна школа» цим Положенням та іншими нормативними документами.

1.7. Рішення, прийняті Групою HACCP, є обов’язковими для виконання персоналом харчоблоку та усіма задіяними у процесі харчування дітей працівниками після затвердження відповідними посадовими особами. При цьому подальші дії відповідальних осіб контролюються Групою HACCP аж до виконання рішень.

ІІ. Основні завдання групи HACCP

2.1. Координація робіт зі створення, впровадження, підтримки в робочому стані і вдосконалення системи управління якістю продукції на основі принципів HACCP.

2.2. Розгляд питань, пов’язаних з підвищенням якості і безпечності продукції.

2.3. Аналіз результатів моніторингу системи HACCP.

2.4. Оцінка ефективності функціонування системи HACCP.

2.5. Планування заходів для постійного вдосконалення системи HACCP.

ІІІ. Структура

3.1 Склад Групи HACCP затверджується «Наказом про створення робочої групи НАССР» у Комунальному закладі Сумської обласної ради «Глинська спеціальна школа»

3.2 До складу Групи HACCP входять працівники згідно вищевказаного наказу.

3.3 З числа членів Групи HACCP призначається згідно з наказом Керівник групи НАССР та технічний секретар.

3.4 При необхідності функції Керівника групи НАССР і технічного секретаря можуть бути суміщені.

3.5 На засідання Групи HACCP можуть запрошуватися фахівці будь-якого підрозділу Глинської спеціальної школи для більш глибокого розгляду питань порядку денного.

IV. Функції

4.1 Члени групи HACCP діють згідно робочих інструкцій РІ-2.3.1, РІ-2.3.2, РІ-2.3.3.

4.2 Керівник групи НАССР виконує наступні функції:

 •  забезпечує, щоб склад робочої групи відповідав сфері застосування системи HACCP;
 • вносить зміни до складу робочої групи, у разі потреби;
 • координує роботу робочої групи, забезпечуючи розроблення, впровадження та підтримку системи НАССР;
 • забезпечує дотримання розробленого та узгодженого плану робіт;
 • розподіляє види робіт та відповідальність за їх виконання;
 • доводить до виконавців рішення групи;
 • затверджує остаточний варіант блок-схеми технологічного процесу;
 • забезпечує дотримання системного підходу;
 • забезпечує дотримання сфери застосування системи HACCP;
 • головує на засіданнях групи НАССР й надає можливість вільно висловлювати свої думки кожному члену групи;
 • представляє групу НАССР керівництву підприємства;
 • звітує перед керівництвом підприємства за використані групою ресурси;
 • розробляє навчальні програми «Система управління безпечністю харчових продуктів», які охоплюють питання системи НАССР і програм-передумов та проводить таке навчання для персоналу, включно з сезонними і тимчасовими працівниками, відповідно до їх сфери діяльності перед тим, як він має приступити до роботи, та надалі з періодичністю 2 рази на рік. До навчання можуть залучатись зовнішні експерти. Після проведення навчання відповідні записи вносять до форми Ф-2.3.1 Навчання персоналу «Система управління безпечністю харчових продуктів».

4.3 До обов’язків технічного секретаря входить:

 • організація засідань групи;
 • реєстрація членів групи на засіданнях;
 • ведення протоколів рішень, прийнятих групою НАССР.

4.4 Група НАССР виконує наступні функції:

– визначає сферу застосування системи НАССРяка розповсюджується на технологічні процеси та види небезпечних факторів, що вивчаються й досліджуються.

 • визначає структурні підрозділи та співробітників, що беруть участь в створенні, впровадженні та розвитку системи НАССР.
 • розробляє Політику у сфері безпечності харчових продуктів і систематично оцінює її дотримання.
 • планує, контролює і оцінює роботи по створенню, підтримці і вдосконаленню системи НАССР.
 • розробляє повний опис харчового продукту та підтримує документ в актуальному варіанті.
 • визначає правильний і передбачуваний спосіб споживання (використання) харчового продукту споживачами, для яких цей продукт призначений.
 • розробляє (коригує) блок-схеми виробничих процесів.
 • розглядає та оцінює розроблювані документи системи НАССР.
 • оцінює і аналізує ризики, ймовірність реалізації небезпечних факторів.
 • розробляє, оцінює та коригує звіти про функціонування системи НАССР.
 • визначає, оцінює та вдосконалює систему моніторингу контрольних (критичних) точок в системі НАССР.
 • періодично перевіряє (не менше 1 разу на рік) описи продукції і виробництва.
 • ухвалює коригувальні дії та запобіжні заходи, контролює їх виконання і оцінює результативність.
 • планує процедуру верифікації ефективності функціонування системи НАССР.
 • планує ресурси для результативного функціонування системи НАССР.

V. Організація робіт

5.1 Засідання Групи НАССР проводяться Керівником групи НАССР 1 раз на 3 місяці. Допускається проведення позапланових засідань з ініціативи Керівника групи НАССР або членів Групи НАССР за погодженням з Керівником групи НАССР.

5.2 Керівник групи НАССР на підставі плану майбутнього засідання готує необхідні матеріали щодо порядку денного.

5.3 Матеріали по порядку денному надаються членам Групи НАССР не пізніше 3-х днів до проведення засідання.

5.4 Члени Групи НАССР надають Керівнику групи НАССР свої зауваження і пропозиції за матеріалами засідання не пізніше 1 дня до засідання для включення їх в рішення.

5.5 Протокол засідань і прийнятих рішень готує технічний секретар Групи НАССР, затверджує Керівник групи НАССР, який має право остаточної редакції рішення Групи НАССР. Протоколи зберігаються у Керівника групи НАССР, копія протоколу передається виконавцю. Форма протоколу засідання групи НАССР – Додаток П-2.1.

VI. Права

Члени Групи НАССР мають право:

 • давати рекомендації щодо формування та реалізації Політики,
 • ініціювати рішення будь-яких проблем, які стосуються безпечності виробленої продукції,
 • пропонувати для розгляду на засіданнях Групи НАССР будь-які питання, що стосуються підвищення ефективності функціонування системи НАССР.

VII. Відповідальність

7.1 Члени Групи НАССР і залучені працівники Глинської спеціальної школи несуть дисциплінарну відповідальність:

 • за неучасть без поважної причини в засіданнях і не повідомлення про це заздалегідь технічного секретаря Групи НАССР,
 • за невиконання доручень і рішень Групи НАССР.

7.2 Технічний секретар несе дисциплінарну відповідальність за несвоєчасне оформлення документів засідань Групи НАССР.

7.3 Керівник групи НАССР несе дисциплінарну відповідальність за невиконання обов’язків відповідно до п.4.1.

Технологічні карти на страви та вироби