Положення про методичну раду

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду комунального закладу Сумської обласної ради –
Глинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

1. Загальні положення

1.1. Методична рада створюється з метою вдосконалення змісту освіти і його навчально-методичного забезпечення відповідно до концепції школи-інтернату, організації та керівництва методичної роботи педагогічного колективу.

1.2. Відповідно до Статуту, з метою координації методичної діяльності та методичного забезпечення навчально-виховного процесу методична рада у своїй діяльності користується законами України «Про освіту», наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної ради, розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, наказами директора школи-інтернату.

1.3. Методична рада є консультативним органом із питань організації та вдосконалення навчально-виховного процесу.

2. Мета створення методичної ради

2.1. Методична рада створена для розв’язання таких завдань:

 • Удосконалення змісту освіти в школі-інтернаті;

 • Розвиток навчально-виховного процесу відповідно до Концепції школи-інтернату;

 • Координація діяльності шкільних методичних об’єднань, спрямованої на розвиток методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • Розроблення основних напрямків методичної роботи школи-інтернату;

 • Організація методичного забезпечення навчальних програм, розроблення

дидактичних та методичних матеріалів;

 • Організація діяльності педагогічного колективу, спрямованого на освоєння нових педагогічних технологій, розроблення авторських програм, апробацію навчально-методичних посібників;

 • Участь в атестації педагогічних працівників школи-інтернату;

 • Професійне становлення молодих спеціалістів;

 • Виявлення, узагальнення та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду педагогічних працівників;

3. Основні завдання методичної ради

 • Створення умов для постійного підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів, оновлення професійних і загальноосвітніх знань учителів, вихователів, збагачення духовного й інтелектуального потенціалу педагогічних кадрів.

 • Вивчення педагогічними працівниками теорії і методики навчання та виховання учнів з особливими освітніми потребами, актуальних питань спеціальної психології,  досягнень науки з певного напряму діяльності, оволодіння сучасною методологією.

 • Ознайомлення з новими навчальними програмами та підручниками, виявлення їхніх особливостей і вимог, вивчення нових складних програмних тем із використанням додаткового наукового матеріалу.

 • Впровадження в навчально – виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового педагогічного досвіду, сучасних інноваційних технології та адаптація їх до учнів з особливими освітніми потребами.

 • Інформація про нові книги, методичні рекомендації, статті в педагогічних виданнях щодо змісту та методики навчально – виховної роботи.

 • Системне вивчення стану навчальних досягнень учнів з певних предметів та стан виховної роботи з ними.

 • Спонукання і сприяння самоосвіті педагогів з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності.

 • Активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою, впровадження в практику своєї діяльності кращих зразків перспективного педагогічного досвіду.

 • Допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певних напрямків діяльності.

4. Склад та порядок роботи методичної ради

4.1. Склад методичної ради та порядок її роботи визначається цим Положенням та затверджується наказом директора школи-інтернату.

4.2. До складу методичної ради входять голови методичних об’єднань, директор та його заступники.

4.3. Керує роботою методичної ради його голова – директор школи-інтернату.

4.4. Робота методичної ради здійснюється відповідно до плану роботи на рік, який розглядається на засіданні методичної ради, погоджується директором школи-інтернату та затверджується на засіданні педагогічної ради.

4.5. Основною формою роботи методичної ради є її засідання:

 • засідання методичної ради проводяться не рідше одного разу на квартал;

 • методична рада може ухвалювати рішення лише у тому випадку, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів;

 • усі рішення ухвалюються відкритим голосуванням за більшістю голосів;

 • хід обговорення питань і рішення, ухвалені на засіданні методичної ради, оформлюються протоколом;

 • з кожного питання, що обговорюється на засіданні методичної ради,

приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів;

 • рекомендації та протокол засідання підписуються головою та секретарем методичної ради;

5. Права та обов’язки методичної ради

5.1. Методична рада має право вносити пропозиції до адміністрації школи-інтернату щодо:

 • удосконалення навчально-виховного процесу відповідно до Концепції школи-інтернату;

 • зміцнення матеріально-технічної бази школи-інтернату;

 • заохочення вчителів і класних керівників, які успішно впроваджують передові технології, розробляють авторські програми тощо.

5.2. Методична рада зобов’язана:

 • заслуховувати звіти керівників методичних об’єднань;

 • залучати до співпраці вчителів та класних керівників щодо реалізації поставлених перед педагогічним колективом завдань;

 • готувати пропозиції вчителям щодо шляхів підвищення їхньої кваліфікації.

 1. Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді школи-інтернату. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором школи-інтернату відповідно до плану методичної ради.